Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Politisk organisering og styring
Kommunestyret er det øvste politiske organet i kommunen. Kommunestyret gjer vedtak på vegner av kommunen i alle saker der vedtaksmyndet ikkje er delegert vidare til andre.

Kommunestyret vert vald kvart 4. år. 

Formannskapet består av 9 faste medlemmar.

Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde og rettslege representant. Ordføraren leiar møta i kommunestyre og formannskapet. Ordføraren representerer kommunen eksternt og overfor media, samt er bindeleddet mellom politiske utval og administrasjonen.

Formannskapet behandlar og gir innstilling til vedtak om årsbudsjett og økonomiplan, kommuneplan og gjer vedtak i dei sakene kommunestyret har delegert/gitt formannskapet fullmakt til å avgjera. 

Politiske utval 2015-2019

Laster...