Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, saksbehandlarar og leiar

Dokumentsenteret har ansvar for å;

 • åpne, stemple, journalføre og skanne all arkivverdig inngåande post.
 • opprette nye arkivsaker i samband med journalføring.
 • kvalitetsikre at sakshandsamar si registrering er korrekt.
 • kontrollere forfallslister og følgje opp saksbehandler ved behov
 • kvalitetsikre arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringer.
 • betjene utlån frå arkiv/depot.
 • journalføre eigenproduserte dokument.
   

Saksbehandlar har ansvar for å;

 • Levere personleg adressert post, anten det er papirdokument eller telefaks til Dokumentsenteret for journalføring.
 • Importere motteken epost i WebSak, dersom den har dokumentasjonsverdi og er gjenstand for sakshandsaming.
 • Ha oversikt over kva saker som er til behandling ved hjelp av saksbehandlingssystem/fagsystem.
 • Vurdere om dokumenta skal unntakast offentlegheit. 
 • All dokumentproduksjon i et fagsystem.
 • Avskrive inngående og interne dokument som er behandla.
 • Sende arkivsaker til avslutning etter kvart som dei er ferdig behandla.
   

Leiar har ansvar for å;

 • Fremma dokumentfangst og arkivering
 • sjå til at restanselister vert følgd opp.
 • bidra til at krava til dokumentasjon av handsaming vert ivareteken.
Laster...