Utskriftsvennlig versjon

Bruk og oppdatering av arkivplan

Arkivplanen skal nyttast som eit arbeidsreiskap av alle tilsette i Os kommune. Målet er at alle som handterer dokument som vert til som ledd i den verksamhet kommunen driv, skal kunne finne informasjon om kva retningslinjer som må følgjes, og kva løysninger kommunen har på arkivområdet.

 

Arkivplan vert oppdatert jevnleg. Det vert sendt ut melding til berørte partar umiddlebart etter ein revisjon/korrigering er utført.

 

Alle brukarar har ansvar for å gje tilbakemelding på den informasjon som er i arkivplanen. Om registrerte opplysningar ikkje er korrekte eller endringar er gjort, skal arkivleiar kontaktes.

 

Arkivleiar Martha Heggland kontaktes på telefon 56 57 50 12 eller e-post: postmottak@os-ho.kommune.no

Kommunens arkivleiar vil ha det daglege ansvar for å følgje opp arkivplanens bestemmelser i forhold til alle virksomheter i kommunen.

Laster...